Robyn Verzekeringen

Maildisclaimer

 

Robyn Verzekeringen is een commerciële benaming die toebehoort aan Robyn Verzekeringen NV. Deze benaming mag bijgevolg nooit zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Robyn Verzekeringen NV worden gebruikt, op geen enkele wijze.

Robyn Verzekeringen NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het (on)rechtstreeks gebruik van onze e-mails.

Vertrouwelijkheid van onze e-mails

E-mails, met inbegrip van elk bijgevoegd document, zijn vertrouwelijk. Indien u niet de geadresseerde bent, is het openbaar maken, kopiëren of gebruik maken ervan verboden. Indien u dit bericht verkeerdelijk hebt ontvangen, gelieve het te vernietigen en de afzender onmiddellijk te verwittigen.

Betrouwbaarheid van de informatie in onze e-mails

De veiligheid en juistheid van e-mailberichten kunnen niet gewaarborgd worden, aangezien de informatie kan onderschept of gesaboteerd worden, verloren gaan of virussen kan bevatten. De afzender wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af in dergelijke gevallen. Indien een controle zich opdringt, gelieve een papieren kopie te vragen.

De informatie en de tarieven die zijn gepubliceerd in onze e-mails, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden u geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden.

Noch de middelen die Robyn Verzekeringen NV u ter beschikking stelt om offertes of voorstellen aan te vragen of in te tekenen, noch de gepubliceerde informatie verlenen u verdere rechten hetzij met betrekking tot het afsluiten van een overeenkomst bij de maatschappijen, hetzij met betrekking tot reeds bij de maatschappijen afgesloten overeenkomsten. Enkel de voorwaarden van de polis die U bij een maatschappij ondertekend heeft, zijn geldig.

Het afleveren – hetzij op het scherm, hetzij per e-mail – van een offerte impliceert niet dat de “cliënt” ook aanvaard zal worden door de maatschappij die de offerte heeft afgeleverd. Het is pas na evaluatie van de aanvraag, ingediend door de cliënt, dat de maatschappij – in het kader van haar acceptatiepolitiek – het besluit zal nemen de klant / het risico te aanvaarden of te weigeren.

Links naar andere websites

Indien er in e-mails wordt verwezen naar externe sites die niet door Robyn Verzekeringen NV worden beheerd. Derhalve aanvaardt Robyn Verzekeringen NV geen enkele aansprakelijkheid voor de continuïteit of de inhoud van deze sites.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat betrekking heeft op onze e-mails is de Belgische wet van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
Onze e-mails worden steeds verstuurd zonder enige nadelige erkenning en onder voorbehoud van alle rechten.